Jiří Kubeš, IČO: 07541635, se sídlem Ohradní 1344/51 Praha 4 a paní Nataliia Kubeshova (společně dále jen „ENRAPHA“ nebo „my“), tímto v pozici správce osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), informuje všechny své zákazníky nebo návštěvníky internetových stránek www.enrapha.com (dále jen „Webové stránky“) (dále jen „Subjekty údajů“ nebo „Vy“), o zpracování jejich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) stanovují základ, podle kterého zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete, budou-li tyto naplňovat níže uvedená specifika.

Kontaktní údaje ENRAPHA

Adresa pro doručování písemností: Ohradní 1344/51 PRAHA 4, 14000

Adresa pro doručování elektronické pošty: pq58men

Telefonní spojení: +420 606452402

Přečtěte si pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Uplatňujeme přehledný přístup k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb ENRAPHA a Webových stránek.

ÚDAJE, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME
Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje v případě, kdy se chystáte využít nebo již využíváte naše služby, když s námi uzavíráte smlouvu či s námi jinak komunikujete nebo navštívíte naše webové stránky.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údaje jste Vy osobně, když ním poskytujete své osobní údaje. Některé z informací nám můžete poskytnout komunikací s námi např. prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky, např. použitím cookies, nebo když navštěvujete naše webové stránky.

Jedná se především o tyto údaje:

Subjekt údajů

Kategorie osobních údajů

Právní základy (primární)

Zákazník – fyzická osoba, jemuž poskytujeme služby

• Identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu či bydliště)

• Kontaktní údaje (zejm. korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

• Fakturační a platební údaje (zejm. číslo účtu a bankovní spojení)

Plnění smlouvy či jednání o ní


Plnění právních povinností

Recenze

• Základní identifikační údaje

• Informace o poskytnuté službě

Souhlas


Oprávněný zájem

Návštěvníci webu

• Cookies (více v naší Cookies Policy)

• IP adresa

• Údaje o prohlížeči, informačním systému a rozlišení

Souhlas


Oprávněný zájem

Obchodní komunikace

• serafim.kubes@gmail.com

• Jméno a příjmení (bylo-li sděleno či vyplývá-li z e-mailové adresy)

Souhlas

Plnění smlouvy či jednání o ní


Oprávněný zájem

Zejména je to v případech, kdy:

• to je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy; nebo

• je to po nás vyžadováno příslušnými právními předpisy; nebo

• jste nám k tomu udělil/a Váš souhlas, kdy svůj souhlas můžete kdykoli odvolat; nebo

• je to naším oprávněným zájmem.

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

VYUŽITÍ INFORMACÍ
Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme zejména k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili naše smluvní závazky vůči Vám, plnili naše zákonné povinnosti, upozornili Vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali a/nebo abychom chránili naše oprávněné zájmy.

Vaše osobní údaje využíváme pro účely, pro které jsme je získali.

Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používáme rovněž pro účely přímého marketingu. Tyto aktivity zahrnují především použití Vašich e-mailových adres za účelem zasílání našich novinek. Tuto marketingovou komunikaci můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém newsletteru. Případně nás informujte na e-mailové adrese uvedené níže.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

COOKIES

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka odesílá do Vašeho prohlížeče. Cookies umožňují internetové stránce zaznamenat a ukládat Vaše preference a nastavení (například zvolený jazyk, velikost písma a jiná nastavení). Při následující návštěvě internetových stránek tak nemusíte opakovaně tyto preference nastavovat a procházení našich stránek pro Vás bude snazší a příjemnější. Soubory cookies obecně umožňují lepší využití internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a zvyšují uživatelskou přívětivost při opakované návštěvě internetové stránky.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Nutná a preferenční cookies pomáhají tomu, aby webové stránky správně fungovaly. 

Statistická cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky.  

Marketingová cookies se používají ke sledování chování návštěvníků na webových stránkách. 

Jaké cookies využíváme?

Název

Doba uložení

Poskytovatel

Kategorie a informace

sbjs_migrations

enrapha.com

Jaké jsou účely zpracování cookies?

Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby využívání internetové stránky umožnilo základní funkce jako např. navigace internetové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné, nemůže internetová stránka správně fungovat.

Více informací o cookies naleznete např. zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

V rámci nastavení Vašeho prohlížeče můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

Jak můžete nastavit cookies?

Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

• Chrome

• Firefox

• Opera

• Microsoft Edge

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ
Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách.

Vaše osobní údaje můžeme v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu sdílet s následujícími třetími stranami:

• smluvními partnery ENRAPHA, pokud je to nezbytné pro realizaci smluvního vztahu či pro běžné fungování ENRAPHA (např. poskytovatel a správce IT infrastruktury, poskytovatel poštovních služeb, správa webových stránek atd.);

• jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. orgány státní správy, soudy, Policie ČR atd.).

ZABEZPEČENÍ DAT
Zajišťujeme adekvátní procedury, abychom zamezili neautorizovanému přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili osobní údaje, které nám poskytujete, používáme potřebné a vhodné systémy a procesy. Využíváme také bezpečnostní procedury a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s daty pracuje.

DÉLKA UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

Zpracováváme osobní údaje třetích osob po dobu trvání právního základu zpracování a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích, i po jeho skončení k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba uchovávání různých druhů Vašich osobních údajů v konkrétních případech výrazně liší, přičemž může dosahovat až 10 let od ukončení smluvního vztahu, s výjimkou případů delšího uchování vyžadovaného právními předpisy.

VAŠE PRÁVA
Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, vyplývající z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat od nás informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud tomu tak je, pak máte právo k těmto osobním údajům získat přístup;

právo na opravu osobních údajů – v případě, že se domníváte, že zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo na jejich opravu, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – v případě, že nás požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, bez zbytečného odkladu tak učiníme, a to zejména v případě, že:

• Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

• Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu a tento souhlas odvoláte a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

• Vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a zároveň neexistují žádné převažující či oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů;

• Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;

• odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat nás o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že:

• popíráte přesnost osobních údajů;

• zpracování je protiprávní a zároveň jste odmítli výmaz osobních údajů a žádáte o omezení jejich použití;

• Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale zároveň je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

• vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a prozatím nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

právo na přenositelnost osobních údajů – na základě Vaší žádosti předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali Vám či jinému správci, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;

právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely veřejného zájmu nebo pro účely našeho oprávněného zájmu. Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na našem oprávněném zájmu (včetně přímého marketingu), můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, pokud se toto zpracování týká namítaného účelu. V takovém případě již nebudou Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Rovněž upozorňujeme, že v případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to poštou na adrese našeho sídla nebo e-mailem.

Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen právní předpis či Vaše práva.

Pokud si v případě potřeby přejete uplatnit některé z Vašich práv, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu nebo poštou na adrese našeho sídla.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách učinit, budou publikovány na Webových stránkách a bude-li to vhodné, upozorníme Vás na ně e-mailem. 

KONTAKTUJTE NÁS
Ve věci zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat zasláním e-mailu nebo poštou na adrese našeho sídla.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od doručení kompletního sdělení. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů bychom vás informovali.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.1.2024.