Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti a/nebo na základě smlouvy o poskytování služeb – vzdělávacích a lehkých pohybových aktivit (dále jen „Rezervace“) uzavírané mezi panem Jiřím Kubešem, IČO: 07541635, se sídlem Ohradní 1344/51 Praha 4, neplátce DPH, a/nebo paní Nataliia Kubeshova, (společně dále jen „ENRAPHA“), a zákazníkem – zájemcem o kurz či jeho účastníkem, který provádí Rezervaci (dále jen „Zákazník“). 

Obchodní podmínky se uplatní v souvislosti s poskytnutím služeb vzdělávacích a lehkých pohybových aktivit a jsou tak nedílnou součástí Rezervace, přičemž jakákoli odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může ENRAPHA kdykoli měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, kdy rozhodujícím je datum uskutečnění Rezervace.

Kontaktní údaje ENRAPHA

Adresa pro doručování písemností: Ohradní 1344/51, Praha 4, 14000

Adresa pro doručování elektronické pošty: pq58men

Telefonní spojení: +420 606452402

 • Poskytování služeb
 • Poskytováním vzdělávacích a lehkých pohybových aktivit se rozumí účastnění se lekcí poskytovaných ze strany ENRAPHA v časech a na místech inzerovaných na webových stránkách www.enrapha.com (dále jen „Internetové stránky“) dle provedené Rezervace a/nebo poskytovaných ze strany ENRAPHA v jiných dohodnutých časech a místech (dále jen „Služba“ či „Služby“).
 • Služby jsou zpravidla poskytovány lektorem pohybu – Jiřím Kubešem, není-li u jednotlivé Rezervace uvedeno jinak, případně nerozhodne-li ENRAPHA jinak.
 • Zákazníkem, který je oprávněn k Rezervaci ve smyslu těchto obchodních podmínek prostřednictvím Internetových stránek, může být fyzická osoba – nepodnikatel starší 18 let.
 • Informace o Službách, včetně cen a detailnějšího popisu jednotlivých Služeb jsou uvedeny u Služeb v rámci nabídky na Internetových stránkách.
 • Komunikace 
 • Dle volby Zákazníka probíhá komunikace s ENRAPHA prostřednictvím Internetových stránek, e-mailu nebo prostřednictvím komunikační platformy WhatsApp. 
 • Kontaktní údaje ENRAPHA jsou uvedeny na Internetových stránkách. 
 • Podmínky Rezervace 
 • Rezervací Služby Zákazník prohlašuje, že dosáhl věku 18 let a nejsou mu známa žádná zdravotní omezení, která by mohla mít vliv na účast na poskytovaných Službách.
 • Zákazník si rezervuje konkrétní čas a místo poskytnutí Služby vyplněním interaktivního formuláře na Internetových stránkách. 
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při provádění Rezervace a uzavírání smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Náklady, které Zákazníkovi v této souvislosti vznikají (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Zákazník bere na vědomí, že:
 • Prezentace Služeb na Internetových stránkách má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu Občanského zákoníku; a
 • 7.ENRAPHA není povinna ohledně prezentovaných Služeb uzavřít smlouvu se Zákazníkem.
 • Při Rezervaci bude příslušná Služba poskytnuta dle jejího charakteru způsobem, jak je uvedeno v těchto Obchodních podmínkách, resp. v potvrzené Rezervaci.
 • Rezervace se stává závaznou doručením potvrzení o Rezervaci na e-mailovou adresu Zákazníka, případně doručením zprávy s potvrzením na telefonní číslo Zákazníka prostřednictvím aplikace WhatsApp. Tímto okamžikem dochází mezi ENRAPHA a Zákazníkem k dokončení Rezervace a uzavření smlouvy o poskytování Služeb, Zákazníkovi vzniká povinnost za Služby zaplatit cenu Služby a ENRAPHA vzniká povinnost služby poskytnout.
 • ENRAPHA si vyhrazuje právo jednostranně změnit čas a/nebo místo poskytnutí Služby, případně osobu lektora. Zákazník bude o této změně informován s předstihem dle možností ENRAPHA a okolností věci. Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny Služby a/nebo zrušení Rezervace.
 • Zákazník si po předchozím odsouhlasení ENRAPHA může změnit rezervovaný čas a/nebo místo poskytnutí Služby na jiný čas a/nebo místo dle možností inzerovaných na Internetových stránkách. Změna Rezervace je platná pouze po potvrzení ze strany ENRAPHA; ENRAPHA si vyhrazuje právo neumožnit změnu Rezervace.
 • Zákazník se zavazuje dostavit se na místo poskytování Služeb s dostatečným předstihem před zahájením poskytování Služby; pokud se Zákazník dostaví později a poskytování Služby se přesto účastní, má se za to, že mu Služba byla poskytnuta v plné výši a nemá nárok na vrácení žádné části zaplacené ceny Služby.
 • Platební podmínky
 • Po provedení Rezervace je Zákazníkovi odeslána ze strany ENRAPHA faktura a/nebo platební pokyny k úhradě ceny Služby. 
 • Zákazník cenu Služby zaplatí buď bankovním převodem tak, aby byly peněžní prostředky připsány na bankovní účet ENRAPHA uvedený ve faktuře dle data splatnosti, nebo v hotovosti před začátkem poskytování Služby dle platebních pokynů ENRAPHA.
 • Cena zaplacená za Služby je nevratná.
 • Pokud Zákazník za Službu zaplatil předem a Služba nebyla poskytnuta ze strany ENRAPHA výhradně z důvodů stojících na straně ENRAPHA v rozporu s těmito obchodními podmínkami, může si Zákazník rezervovat nové poskytnutí služby dle těchto obchodních podmínek; tato možnost je omezena na tři (3) měsíce od původního data poskytnutí Služby a poté zaniká.
 • Reklamace a zrušení
 • Reklamace týkající se poskytnuté Služby je Zákazník povinen učinit ihned u lektora poskytování dané Služby a následně i písemně vůči ENRAPHA, a to do třech (3) pracovních dnů od dne poskytnutí Služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Oznámení o reklamaci jsou přijímána ze strany ENRAPHA na písemně, a to doporučenou poštou nebo elektronickou komunikací.
 • Před řádným oznámením reklamace doporučujeme provést konzultaci s ENRAPHAR ohledně nejvhodnějšího řešení. 
 • V oznámení o reklamaci Zákazník uvede / poskytne zejména následující informace:
 • identifikační a kontaktní údaje Zákazníka (jméno, příjmení, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefon);
 • označení a specifikaci Služby, včetně data a místa poskytnutí;
 • uvedení a specifikaci vytýkaných nedostatků,
 • doklad, kterým prokáže uzavření smlouvy (např. doklad o zaplacení, potvrzení Rezervace apod.).
 • O přijetí reklamace ENRAPHA bezodkladně vystaví a zašle na e-mailovou adresu potvrzení Zákazníkovi.
 • O reklamaci je rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Je-li oprávněná, je Zákazníkovi vrácena cena Služby či její část bezodkladně vyměněn. V opačném případě je Zákazník informován o skutečnosti, z jakého důvodu nebyla reklamace přijata.
 • Zákazník bere na vědomí, že změna programu a obsazení poskytování Služby je vyhrazena. Při změně Služby zůstává Rezervace v platnosti pro náhradní poskytnutí Služby v místě, čase a o obsahu dle rozhodnutí ENRAPHA.
 • V případě zrušení termínu poskytnutí Služby z důvodů výhradně na straně ENRAPHA je třeba uplatnit nárok na vrácení ceny Služby bez zbytečného odkladu, nejlépe však do 30 dnů písemně vůči ENRAPHA. Žádost o vrácení musí být doručena písemně (mailem, poštou) ENRAPHA a k žádosti musí být dodány stejné informace, jak v případě reklamace. Pokud chce Zákazník vrátit cenu Služby na bankovní účet, musí k žádosti připojit také číslo bankovního účtu. 
 • Odpovědnost za úraz či zranění 
 • Poskytování Služeb zahrnuje fyzickou aktivitu Zákazníků – cvičení a pohybové aktivity. 
 • Zákazník vykonává uvedené aktivity na vlastní riziko a bere na vědomí, že ENRAPHA nenese žádnou odpovědnost za úraz či zranění Zákazníka, které vzniklo v souvislosti s poskytovanou Službou, ledaže by tato byla způsobena ze strany ENRAPHA úmyslným jednáním s cílem poškodit Zákazníka.
 • Informace o řešení sporů
 • Zákazník, který je spotřebitelem (tj. fyzickou osobu, která vůči ENRAPHA nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce (www.coi.cz), jakožto subjektu pověřeného řešením takových sporů mezi ENRAPHA a Zákazníkem – spotřebitelem.
 • Informace o ochraně osobních údajů
 • Osobní údaje uvedené Zákazníkem v rezervačním formuláři jsou určeny pro použití ENRAPHA za účelem poskytnutí Služeb zákazníkovi, související organizační a marketingovou komunikací ENRAPHA na zákazníka a ochraně oprávněných zájmů ENRAPHA. 
 • Informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné zde.
 • Ostatní informace
 • Tyto obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně v nich neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Občanským zákoníkem.
 • ENRAPHA a Zákazník se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých vztahů. Veškeré spory a nároky vzniklé z Rezervace nebo v této souvislosti, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.
 • V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nepoužitelnému stanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2024.